IBM Lenovo OEM 72W 16V 4.5A Laptop AC Power Adapter Charger 08K8212 For Sale

IBM Lenovo OEM 72W 16V 4.5A Laptop AC Power Adapter Charger 08K8212


Buy Now

IBM Lenovo OEM 72W 16V 4.5A Laptop AC Power Adapter Charger 08K8212:
$9.00

Used. Works.


Buy Now

Documentation